Stručná charakteristika pôžičiek

 

Úver alebo pôžičuver-pôžičkaka je poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jednej osoby (tzv. veriteľa) do určitej sumy v prospech inej osoby (tzv. dlžníka) s podmienkou, že dlžník poskytnuté peňažné prostriedky (presnejšie: peňažné prostriedky v rovnakej nominálnej hodnote) po čase vráti a prípadne aj zaplatí úroky alebo inú náhradu.

Poskytnutie peňažných prostriedkov môže byť aj formou odkladu platby (tzv. obchodný úver). V širšom zmysle sa za úver považuje aj situácia, keď veriteľ obdobne poskytuje tovar a dlžník vracia peniaze alebo naopak, alebo úver, pri ktorom veriteľ poskytuje tovar a dlžník vracia tovar.

Zmluvy o úveroch (v užšom zmysle) na Slovensku upravujú §497 a nasl. Obchodného zákonníka.

Pôžičky možno rozdeliť podľa:

  1. predmetu – bezúčelové úvery a účelové úvery,
  2. zaistenia – zabezpečené a nezabezpečené úvery,
  3. metódy splácania – jednorazové, postupné,
  4. lehoty splatnosti – krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Bezúčelové úvery(pôžičky) je možné použiť na čokoľvek. Pri účelových úveroch je nutné dokladovať účel využitia peňazí alebo sú priamo určené na nákup konkrétnych tovarov a služieb. Zabezpečené úvery sú úvery, za ktoré sa ručí nehnuteľným majetkom (napr. hypotekárne úvery), hnuteľným majetkom, vinkuláciou vkladu v banke, ručiteľom a pod. Krátkodobé úvery sú úvery splatné do 1 roka, strednodobé do 5 rokov a dlhodobé nad 5 rokov.